Profesionálne

odstraňovanie
azbestu

Renovácia

vodovodných, plynových a
kanalizačných potrubí

Renovácia

vodovodných, plynových a kanalizačných potrubí

Profesionálne

odstraňovanie
azbestu

Zvoľte si zdravie !

Čo je azbest ?

Azbest je nerast, ktorý patrí do skupiny minerálov a bol používaný hlavne v priemyselných oblastiach. Bol obľúbený pre svoje široké využitie. Medzi jeho vlastnosti patrí ohňovzdornosť, tepelnoizolačné vlastnosť, jeho vlákna sú nevodivé, pevné, ohybné, dobre sa viažu s cementom a sú odolné voči zdeformovaniu.

Práve pre tieto vlastnosti sa využíval ako strešná krytina – eternit, ako tepelný izolant a ohňovzdorný materiál medzi steny priečok (bytových domov, budov a pod.). Desaťročia sa používal v automobilovom, stavebnom, lodiarskom, kozmickom a leteckom priemysle.

Azbest sa už síce prestal vyrábať, no vzhľadom na jeho naozaj široké použitie je zdravie populácie stále ohrozené.

Kontaktujte nás

Prečo azbest rozhodne odstrániť ?

Dnes je známym faktom, že azbest je pre ľudský organizmus vysoko škodlivý. Jeho nebezpečnosť spočíva v malých rozmeroch jeho vlákien. Pri mechanickom poškodení sa ihličky azbestu dostávajú do vzduchu, kde sú schopné vznášať sa. Vdýchnutím sa dostávajú do pľúc, kde sa zabodnú do pľúcnych mechúrikov (ostré ihlice), dráždia ich a postupom času okolo nich môže vzniknúť rakovinový nádor.

Azbest sa prestal vyrábať a dbá sa na prísne dodržiavanie zákazu,  vzhľadom na široké použitie azbestových materiálov najmä v stavebníctve a v doprave sme vláknam azbestu vystavení stále. Nakoľko sa azbestové materiály a nástreky považujú za nebezpečný odpad, ohrozuje vaše zdravie! Ako? Vo vnútri budov aj vo vonkajšom prostredí dochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia – krehké, drobivé materiály slabo viažuce azbestové vlákna použité formou striekaných izolácií, ako i tepelné izolácie rozvodov tepla a bojlerov. Pri poškodení týchto materiálov, počas údržby, opráv a demolačných prác môžu byť azbestové vlákna uvoľňované do ovzdušia vo vysokých koncentráciách. Tomu sú vystavení údržbári, špeciálne inštalatéri, tesári a elektrikári. Druhú skupinu tvoria tvrdé hutné materiály, v ktorých sú azbestové vlákna pevne viazané a pri normálnom používaní sa neuvoľňujú. Môžu sa však uvoľňovať pri mechanických operáciách ako je drvenie, pílenie, obrusovanie, alebo demolácia a tiež starnutím materiálov. Sem radíme strešné krytiny, azbestocementové rúry, šablóny a rovinné dosky. Za podmienok, že tieto materiály nie sú poškodené alebo sa do nich mechanicky nezasahuje, nepredstavujú významné zdravotné riziko. Azbest nie je tak nebezpečný, aby spôsobil rakovinu pľúc po jednorázovej expozícii pri jeho odstraňovaní, avšak dlhodobé pôsobenie už zvýšené zdravotné riziko rozhodne predstavuje. Dbajte preto na vašu bezpečnosť a zdravie!

Práca s azbestom

Pri našej práci využívame zručnosti a schopnosti vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí dbajú na bezpečnosť samých seba a okolia zároveň. Využívajú ochranné odevy a masky, ktoré ich chránia pred zasiahnutím karcinogénmi a ich priamym stretom s pokožkou, či dýchacím ústrojenstvom. Azbestový odpad musí byť stabilizovaný (nastriekaný stabilizačným prípravkom) a uložený do nepriepustných obalov a označený slovom „AZBEST“. V prípade, ak je dočasne uskladňovaný na stavenisku, musí byť uskladnený v uzamknutej miestnosti. Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu sme povinní predložiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva oznámenie obsahujúce presné označenie pracoviska, dátum a čas výkonu prác, opis činností a opis pracovných postupov, počet zamestnancov a opatrenia na zníženie ich expozície !

Naša spoločnosť zneškodní stabilizovaný, hermeticky uzavretý a označený odpad skládkovaním na skládke nebezpečného odpadu, prevádzkovanej spoločnosťou Tekovská ekologická s.r.o., so sídlom v Novom Tekove, okres Levice.

paragraph

Vyhláška o odstraňovaní azbestu

Podľa  vyhlášky č. 284/2001 Z.z  všetky stavebné materiály, ktoré obsahujú azbestocementový materiál sú zaradené do kategórie nebezpečných odpadov. Odstraňovanie azbestu v exteriéri alebo v interiéri môže vykonávať len firma, ktorá má na to potrebné oprávnenie od ministerstva životného prostredia. Takýto nebezpečný odpad zneškodníme skládkovaním na skládke nebezpečných odpadov, ktorá má oprávnenie prevziať takýto odpad a môže ho prevziať len od firmy s odbornou spôsobilosťou na podnikanie.

Naše služby využilo už

viac ako 2200

spokojných zákazníkov

Zrealizované práce

07/03/2016

07/03/2016

07/03/2016

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

01/10/2015

Photo 01 Copy Copy Copy

25/09/2015

Photo 01 Copy Copy

25/09/2015

Photo 01 Copy

25/09/2015

Photo 01

25/09/2015

Kontaktujte nás

Miloš Medvegy REKOSAN

IČO: 43058744
DIČ: 1076329694
IČ DPH: SK 1076329694

Zápis v OR živnostenský úrad Levice,
Ľ. Štúra č. 53, 93403 Levice, reg. č. 420-19102a

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Mobil: +421 907 545 212
E-mail: milos.medvegy@gmail.com

Vaše Meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefón

Názov správy

Správa


rekosan_logo

©2015 Miloš Medvegy REKOSAN. Všetky práva vyhradené.